فروش سیتروئن زانتیا در اصفهان مدل 1389

کارکرد : 164,000 کیلومتر قیمت : 39,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
194,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

مرکزی - 3 هفته پیش

کارکرد
177 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
39,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

بوشهر - 7 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir