فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
32,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1394

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
67,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

قزوین - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
55,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
77,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir