فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1387

کارکرد : 248,000 کیلومتر قیمت : 11,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
171,600 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
10,950,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
7,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir