فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1387

کارکرد : 248,000 کیلومتر قیمت : 11,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1379

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
660,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
244,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
9,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
1,123,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
328,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com