فروش پراید هاچ بک در مازندران مدل 1380

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 120,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1375

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
7,600 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

اردبیل - 9 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
otex.ir