فروش پراید هاچ بک در مازندران مدل 1380

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 120,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1380

سمنان - 5 ماه پیش

کارکرد
395,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1375

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
416,252 کیلومتر
قیمت
6,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1396

خراسان شمالی - 2 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

اردبیل - 2 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir