فروش پراید هاچ بک در مازندران مدل 1380

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 120,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
11,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

گلستان - 4 هفته پیش

کارکرد
124 کیلومتر
قیمت
16,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

اردبیل - 12 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
225,874 کیلومتر
قیمت
11,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir