فروش پراید هاچ بک در مازندران مدل 1380

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 120,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1381

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
10,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1375

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
416,252 کیلومتر
قیمت
6,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1380

سمنان - 3 ماه پیش

کارکرد
395,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

اردبیل - 2 روز پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

البرز - 1 هفته پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1378

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com