فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1385

کارکرد : 197,000 کیلومتر قیمت : 10,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1378

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
362,743 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1381

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1393

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1378

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
220,600 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
111,111 کیلومتر
قیمت
8,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
5,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir