فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1388

کارکرد : 125,000 کیلومتر قیمت : 44,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

بوشهر - 5 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
213,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir