فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1388

کارکرد : 125,000 کیلومتر قیمت : 44,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir