فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1386

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 9,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
298,000 کیلومتر
قیمت
8,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
4,894 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
217,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
9,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
5,750,000
منبع آگهی
otex.ir