فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1386

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 9,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
191,000 کیلومتر
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
8,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
9,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
190 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir