فروش سیتروئن زانتیا در مازندران مدل 1387

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 38,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

کردستان - 6 ماه پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

زنجان - 4 ماه پیش

کارکرد
239,500 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir