فروش لیفان X50 اتوماتیک در مازندران مدل 1395

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 48,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
43,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
47,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

مازندران - 1 هفته پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1396

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
600 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1396

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
23,500 کیلومتر
قیمت
45,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir