فروش مزدا 3 (مونتاژ) در مازندران مدل 1390

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 88,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1390

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
64,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
71,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
73,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
64,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1389

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir