فروش جک جی 5 - 1.5 در کرمان مدل 1393

کارکرد : 108,000 کیلومتر قیمت : 41,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
105 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
18,890 کیلومتر
قیمت
50,700,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
44,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
480,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir