فروش جک جی 5 - 1.5 در کرمان مدل 1393

کارکرد : 108,000 کیلومتر قیمت : 41,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1395

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
40,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 0

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
59,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir