فروش جک جی 5 - 1.5 در کرمان مدل 1393

کارکرد : 108,000 کیلومتر قیمت : 41,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
480,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

همدان - 9 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1395

البرز - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

سمنان - 10 ماه پیش

کارکرد
17,400 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
otex.ir