فروش کیا سراتو 2000 در تهران مدل 2017

کارکرد : 3,000 کیلومتر قیمت : 168,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
166,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
199,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
otex.ir