فروش دنا پلاس در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 52,800,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
51,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

بوشهر - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

کرمانشاه - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

کرمانشاه - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir