فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1392

کارکرد : 72,000 کیلومتر قیمت : 40,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

سمنان - 9 ماه پیش

کارکرد
17,400 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
480,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

سمنان - 5 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir