فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1392

کارکرد : 72,000 کیلومتر قیمت : 40,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
480,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
18,890 کیلومتر
قیمت
50,700,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

گلستان - 1 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

کرمانشاه - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,800,000
منبع آگهی
otex.ir