فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1391

کارکرد : 78,000 کیلومتر قیمت : 28,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان جنوبی - 5 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
59,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
42,500 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir