فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 37,000 کیلومتر قیمت : 205,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,300 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
5,600 کیلومتر
قیمت
267,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
311,000,000
منبع آگهی
otex.ir