فروش ب ام و X4 28 در همدان مدل 2015

کارکرد : 58,000 کیلومتر قیمت : 550,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
725,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2016

یزد - 4 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
655,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
637,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir