فروش کیا سراتو 1600 (مونتاژ ) در یزد مدل 1395

کارکرد : 27,000 کیلومتر قیمت : 73,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1394

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
71,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1396

خوزستان - 4 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
95,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
otex.ir