فروش پراید صندوق دار در یزد مدل 1388

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 12,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
253,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
13,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
298,000 کیلومتر
قیمت
8,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1390

قزوین - 7 ماه پیش

کارکرد
267,000 کیلومتر
قیمت
14,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
370,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir