فروش پراید صندوق دار در یزد مدل 1388

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 12,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1376

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
31,500 کیلومتر
قیمت
11,850,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
9,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
4,000,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir