فروش پراید 132SE در مرکزی مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 23,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
16,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1390

گیلان - 4 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1397

آذربایجان غربی - 12 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1393

گیلان - 4 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
20,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir