فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1380

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 10,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
10,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
197,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,894 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
5,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir