فروش کیا ریو (مونتاژ) در زنجان مدل 1388

کارکرد : 165,000 کیلومتر قیمت : 24,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1389

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
otex.ir