فروش سمند LX در خراسان جنوبی مدل 1397

سمند، LX، 1397

خراسان جنوبی

کارکرد : حواله قیمت : 34,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
255,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
17,150,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1389

گلستان - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
otex.ir