فروش لیفان 1.8 620 در بوشهر مدل 1393

کارکرد : 56,000 کیلومتر قیمت : 31,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1391

فارس - 11 ماه پیش

کارکرد
82,500 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
28,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir