فروش رنو تندر 90 E2 در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 42,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1389

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
32,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1392

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1391

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
39,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir