فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1393

کارکرد : 109,000 کیلومتر قیمت : 32,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
59,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
42,500 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir