فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1393

کارکرد : 109,000 کیلومتر قیمت : 32,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان جنوبی - 4 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir