فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1386

کارکرد : 280,000 کیلومتر قیمت : 9,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
9,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
246,000 کیلومتر
قیمت
10,250,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
1,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
345,000 کیلومتر
قیمت
20,200,000
منبع آگهی
otex.ir