فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 216,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
498,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
203,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
223,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
510,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
16,500 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir