فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1394

کارکرد : 58,000 کیلومتر قیمت : 20,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1392

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir