فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir