فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
26,500 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
32,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,800 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
otex.ir