فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 55,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
59,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
81,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir