فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1382

کارکرد : 400,000 کیلومتر قیمت : 7,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
119,700 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
11,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280 کیلومتر
قیمت
10,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir