فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 164,000 کیلومتر قیمت : 12,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1378

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
262,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

قزوین - 11 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
14,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
7,950,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
412,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
12,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
4,000,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir