فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1393

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 34,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
29,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir