فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : حواله قیمت : 234,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
518,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir