فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : حواله قیمت : 234,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
407,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,400 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir