فروش نیسان جوک در تهران مدل 2017

کارکرد : 9,000 کیلومتر قیمت : 165,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
161,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

کرمانشاه - 12 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir