فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1386

کارکرد : 146,000 کیلومتر قیمت : 33,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

قم - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
199,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
174,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
158,744 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
35,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir