فروش فولکس بیتل در خراسان رضوی مدل 1959

فولکس، بیتل، 1959

خراسان رضوی

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : 25,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
تخت گاز

فولکس، بیتل، 1959

خراسان رضوی - 3 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

فولکس، بیتل، 1960

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

فولکس، بیتل، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

فولکس، بیتل، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

فولکس، بیتل، 1959

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

فولکس، بیتل، 1959

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

فولکس، بیتل، 1960

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

فولکس، بیتل، 2004

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir