فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1393

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 41,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1393

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
41,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir