فروش پراید صندوق دار در قزوین مدل 1390

کارکرد : 267,000 کیلومتر قیمت : 14,300,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
291,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
185,555 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,345 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
9,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir