فروش پراید صندوق دار در فارس مدل 1384

کارکرد : 175 کیلومتر قیمت : 9,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
8,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
185 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir