فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 28,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
27,260,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir