فروش پراید 141 ساده در کرمان مدل 1388

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1387

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1383

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
1,870,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
203,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1386

قم - 9 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1385

خوزستان - 2 ماه پیش

کارکرد
222,000 کیلومتر
قیمت
10,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1390

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir