فروش پراید 141 ساده در کرمان مدل 1388

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1387

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
271,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1385

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
9,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1387

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، 141 ساده، 1386

قم - 2 ماه پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، 141 ساده، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
13,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir