فروش پراید 141 ساده در کرمان مدل 1388

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
9,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1384

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
312,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
297,000 کیلومتر
قیمت
7,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
13,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
1,900,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir