فروش هیوندای آزرا در کرمان مدل 0

کارکرد : 120 کیلومتر قیمت : 138,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
تخت گاز

هیوندای، آزرا، 2010

کرمان - 9 ماه پیش

کارکرد
90 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
81,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

آذربایجان غربی - 3 هفته پیش

کارکرد
160 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

کرمانشاه - 8 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
97,500,000
منبع آگهی
otex.ir