فروش سمند LX EF7 در کرمان مدل 1394

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : 27,700,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1395

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
35,200 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX EF7، 1993

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
27,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
20,800,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
263,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سمند، LX EF7، 1392

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
24,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1392

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir