فروش سمند LX EF7 در کرمان مدل 1394

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : 27,700,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1392

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
90,600 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
33,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1390

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1394

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
34,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
102 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir