فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1389

کارکرد : 262,000 کیلومتر قیمت : 13,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
184,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
255,000 کیلومتر
قیمت
9,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
213,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
277,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir