فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 231,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
498,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir