فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1393

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 46,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1393

کرمان - 1 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir