فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2010

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

کرمانشاه - 5 ماه پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
246,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir