فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1385

کارکرد : 320,000 کیلومتر قیمت : 8,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
132 کیلومتر
قیمت
23,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
291 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
15,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
380,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir