فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1385

کارکرد : 320,000 کیلومتر قیمت : 8,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
222,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
4,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
5,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
6,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
7,600,000
منبع آگهی
otex.ir